Hubert

Parafia św Huberta — Zalesie Górne

WPROWADZENIE - 23.10.2016

        W duchu obiektywnych norm moralnych, faryzeusz był porządnym człowiekiem. Nie kłamał, kiedy mówił, że nie był zdziercą, cudzołożnikiem, że pościł dwa razy w tygodniu, dawał wielkie pieniądze biedakom. Był naprawdę lepszy od celnika. Ten, kto dostał od niego pieniądze, nazywał go „dobrym panem”, a uciekał od celnika, który go okradał.

Szokujący sens przypowieści tkwi w tym, że Jezus pochwalił grzesznika, a nie człowieka porządnego. I to budzi dreszczyk. Geniusz przypowieści przenosi ją ponad czyny ludzkie, złe czy dobre, a ocenia stosunek człowieka do Boga.

Ks. Jan Twardowski

XXX Niedz. Zwykła - 23.10.2016

1.      ROK MIŁOSIERDZIA (i CHRZTU) - POZOSTAJE - TYLKO - MIESIĄC !!!

2.      Co uczyniłem by przygotować się do INTRONIZACJI Chrystusa? (w lutym zaczniemy specjalną edycję REO - dla pogłębienia wiary i życia jej pięknem).

3.      Informuję z największa radością, że za tydzień sam Ks. Kustosz katedry Gnieźnieńskiej - Ks. Jan Kasprowicz wprowadzi Relikwie św. WOJCIECHA Biskupa i Męczennika, Pierwszego Patrona Polski.

 

4.      Dziś RÓŻANIEC o godz. 17.15.Bardzo zapraszamy na NAB. RÓŻAŃCOWE.

5.      Dziś Suma - Mszą łacińską i zaległe imieniny Ks. Kamila.

6.      Dziś spotkanie naszych Wolontariuszy po wieczornej Mszy św. Bardzo zapraszamy wszystkich młodych pogłębieniem Spotkaniem Krakowskim SDM.

7.      Odpowiadając na zaproszenie biskupów do udziału w intronizacji Chrystusa - organizujemy dla młodzieży wyjazd 19.11 (sobota) pielgrzymkę do Łagiewnik na tą Uroczystość i nie tylko.Bardzo zapraszamy wszystkich młodych !!!

8.      Dziś spotkanie Panów z "Totus Tuus" o godz. 10.10.

9.      Dziś po Mszy św. o godz.11.00 zapraszamy chętnych a zainteresowanych OAZĄ.

10.    Za tydzień Ur. Rocznicy Poświęcenia naszego Kościoła. Dziękuję wszystkim zatroskanym o naszą świątynięi od stronyduchowej i materialnej. W niedziele na Sumie oraz w środy modlimy się za nich. Zapraszam nadal mężczyzn do służby przy ołtarzu (nie wstydźcie się) !!! Rok Chrztu !!!

11.    Nasi Ministranci grając w turnieju zdobyli: młodsi - 1, a starsi 3 miejsce.

12.    W tym tygodniu- w piątek - św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

13.    Kartki na WYPOMINKI znajdują się pod chórem oraz przy wyjściu.

14.    Zapraszam do grabienia liści, aby przygotować się na ODPUST.

15.    Uwaga - z soboty na niedzielę jest zmiana czasu.

16.    W Domu Rekolekcyjnym: od piątku - REK. o Szczęściu małżeńskim, za 3 tyg.- K. Przedmałżeński, a za miesiąc - Kurs Tobiasz i Sara.

17.       Dziękuję za ofiary złożone na MISJE ŚWIĘTE.

18.       Za tydzień (ostat. niedz. mies.) nasza CARITAS kwestuje dla naszych potrzebujących.

19.       CMENTARZ- b. proszę o porządki przy grobach (b proszę samowolnie nie stawić ławek przy grobach. Wszystko winno być uzgodnione z zarządem Cmentarza.

 

KIOSK:

TYGODNIKI:Gość Niedzielny, Idziemy, Niedziela i "Miłujcie się", "Oremus", filmy. "Dzienniczek św. Faustyny", kalendarze na 2017 r.

 

UWAGA - FILM z wydarzeń ŚDM z naszej Parafii z naszymi młodymi GOŚĆMI !!!             

                                                               Ks. K. Grzejszczyk  

                                                                                   /proboszcz/

List Episkopatu o Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana                                                                                                                 Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ociągania bierze w obronę tych, którzy dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens nasza wytrwała modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem z innymi ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w diecezjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy obecności i bliskości Boga.

W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań.

1. Prezentacja wydarzenia i dzieła przyjęcia Jezusa za Pana i Króla

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) papież Franciszek podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu „życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości”. W nawiązaniu do tych słów i w jedności z papieżem chcemy wołać, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i dzień wcześniej w Krakowie-Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi. […] wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”. Jubileuszowy Akt ma też bardzo czytelne odniesienie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego: „Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw”.

Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego i społecznego.

Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, jest aktem sprawiedliwości, w znaczeniu oddania Mu tego, co Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi na Jego Miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie. O to właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych”.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej.

2. Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu i dziele intronizacji

W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów intronizacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, m.in. środowiska oazowego i charyzmatycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec Ducha Świętego, który przemawia wspólnym głosem ludu Bożego, zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego dzieła.

U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego Aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszamy Was wszystkich, także wiernych ze środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zaproszenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, którzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby i sugestie Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Łagiewnikach młodych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym nie będzie bowiem czymś łatwym i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego nieodzowności.

Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz. 10.00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach.

Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary.

Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w naszych świątyniach, klasztorach i seminariach. Odmawiajmy również w naszych domach „Modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana”, którą dołączamy do tego listu.

Na czas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.                                                                                                      Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 374. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.                                                                       
                                                                                                                                                            Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

 

WPROWADZENIE - 169.10.2016

Są tacy, którzy mają do Boga pretensje, że ich nie wysłuchuje. Modlą się, proszą – Bóg jakby wcale ich nie słyszał. Uboga wdowa błagała sędziego, a ten nie chciał jej słuchać. Mówimy nieraz o Bogu, że jest niesprawiedliwy, bo nie wysłuchuje. Jednak sędzia wysłuchał wdowy. O cokolwiek Boga prosimy cierpliwie – On zawsze wysłucha, tylko trzeba umieć czekać. Bóg nie od razu wysłuchuje.

                        Kiedy przepatrzymy swoje życie, zauważymy, że Bóg wysłuchuje każdej cierpliwej, wytrwałej prośby, tylko może nie w takim czasie, jak sobie wyobrażamy. Modląc się, trzeba umieć czekać.

Ks. Jan Twardowski

XXIX Niedz. Zwykła - 16.10.2016

Nie przeoczmy Jubileuszowej szansy, pogłębienia daru CHRZTU.

 

1.      ROK MIŁOSIERDZIA - POZOSTAJE jeszcze TYLKO MIESIĄC !!!

2.      Informuję z największa radością, że ze 2 tygodnie sam Ks. Kustosz katedry Gnieźnieńskiej - Ks. Jan Kasprowicz wprowadzi Relikwie św. WOJCIECHA Biskupa i Męczennika, Pierwszego Patrona Polski.

 

3.      Dziś RÓŻANIEC o godz. 17.15.W tygodniu o 18.00. Dzieci - wtorki i piątki o 16.00.

4.      Wszystkim oddanym EUKACJI dzieci i młodzieży składamy pełne szacunku życzenia na drogę ich służy prawdzie i człowiekowi, dziękując za podejmowany trud.

5.      Nasza Szkoła świętowała nadto 50. lecie pracy P. Barbary Byszko.

6.      W czwartek - Msza św. z Modlitwą o UZDROWIENIE za przyczyną naszego Patrona św. HUBERTA.

7.      W sobotę - 22 b.m. - wypada wspomnienie św. JANA PAWŁA II - Patrona Młodych i Małżeństw,a zarazem dzień Modlitw do św. RITY - Patronki Spraw Beznadziejnych.

8.      W tym tygodniu: we wtorek - święto św. Łukasza i wspomnienie - w środę - bł. ks. J. Popiełuszki, czwartek - św. Jana Kantego.

9.      Za tydzień spotkanie Panów z "Totus Tuus" o godz. 10.10.

10.    Za tydzień Suma - Mszą łacińską i zaległe imieniny Ks. Kamila.

11.    Dziękuję za ofiary złożone w DZIEŃ PAPIESKI. Złożyliśmy - 3370 PLN.

12.    Dziś w kancelarii możnazłożyć ofiarę na Fundusz Budowy naszego Kościoła.

13.    Dziś tzw. liczenie wiernych (dominicantes i comunicantes).

14.    Kartki z intencjami na WYPOMINKI znajdują się pod chórem oraz przy wyjściu.

15.    W Domu Rekolekcyjnym: od piątku - Kurs o Wychowaniu, a za 3 tyg. - REK. o Szczęściu małżeńskim, za mies.- K. Przedmałżeński.           

 

KIOSK:

TYGODNIKI: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny, "Mały Gość Niedzielny" i "Miłujcie się", "Oremus", filmy. "Dzienniczek św. Faustyny", kalendarze na 2017 r.

 

UWAGA - FILM z wydarzeń ŚDM z naszej Parafii z naszymi młodymi GOŚĆMI !!!

 

Dziś przypominamy czym jest OAZA i zapraszamy nowych do włączenia się w nią.

 

                              

                                                               Ks. K. Grzejszczyk  

                                                                                   /proboszcz/